Säännöt

SUUR-SALON SELKÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 § Yhdistyksen nimi on Suur-Salon Selkäyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Salon kaupunki ja sen toiminta-alueena on Salo ympäristökuntineen.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää selkäsairauksista kärsivien hoitoa ja kuntoutusta toimimalla – selkäsairauksien ja -vammojen ennalta ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
– selkäsairauksien hoidon ja laaja-alaisen kuntoutuksen lisäämiseksi ja sen saatavuuden parantamiseksi
– jäsentensä sosiaaliturvan lisäämiseksi ja henkisen vireyden ylläpitämiseksi.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys- tekee koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– käy neuvotteluja ja antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaa koskevissa asioissa
– toimii yhteistyössä viranomaisten sekä sellaisten yhteisöjen jajärjestöjen kanssa, joiden toiminta koituu selkäoireisten hyväksi. Yhdistys on Suomen Selkäliitto ry:n jäsen

4 § Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä kiinteää että irtainta omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttej a. Varojen saamiseksi toimintaansa varten yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, harjoittaa myyntityötä ja juhlia hankittuaan tarvittaessa siihen asianomaisen luvan Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsen- ja kannatusmaksuja.

JÄSENET

5 § Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannattaja jäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki selkävammoista ja sairauksista kärsivät henkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet, heidän omaisensa sekä selkäpotilaiden hoidon ja kuntoutuksen parissa työskentelevät terveydenhoidon ammattihenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toimintaperiaatteet ja säännöt ja jotka hallitus hyväksyy varsinaisiksi jäseniksi. Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannattaj aj äseniksi.

JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUI

6 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun ja kannattajajäsenet kannatusmaksun syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Kannatusmaksu voi olla suuruudeltaan erilainen kuin j äsenmaksu.

JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

7 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka toistuvasti on laiminlyönyt jäsen- tai kannatusmaksunsa maksamisen tai muut j äsenvelvoitteensa toiminnallaan tai vahingoittanut yhdistystä, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen yhdistyksen seuraavan kokouksen tutkittavaksi, jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, paitsi milloin erottamiseen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

KUNNIAJÄSENET JA YHDISTYKSEN MERKIT

8 § Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on vaikuttanut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen toimintaan sekä henkilöitä, jotka tieteellisellä tai muulla toiminnallaan ovat merkittävällä tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

9 § Yhdistyksellä voi olla jäsenmerkki, ansiomerkki ja piaketti tai standaari. Jäsenmerkin voi jokainen jäsen lunastaa itselleen. Ansiomerkin, piaketin tai standaarin myöntää yhdistyksen hallitus yhdistyksen kokouksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen kokouksessa läsnä olevat varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet kokousta edeltävän vuoden tai kuluvan vuoden jäsenmaksunsa. Kokousvuonna liittyneellä j äsenellä on äänioikeus jo liittymisvuonna. Jokaisella varsinaisellajäsenellä on yksi (1) ääni.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii kirjallisesti hallitukselta.

Äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on äänestyksessä ilmoittanut kannattavansa, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. Sääntöjen 20. pykälässä mainitussa asiassa noudatetaan kyseisen pykälän määräyksiä.

11 § Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen kaikille jäsenille, tai lehtikutsuna yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kevät-ja syyskokouksiin seitsemän (7) päivää ja ylimääräisiin kokouksiin seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. todetaan kokouksen osaanottajat
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastaja ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
  7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  8. vahvistetaan tilinpätös
  9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden tilivelvollisille
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. todetaan kokouksen osanottajat

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

7. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista

8. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta

9. vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio

10. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

11. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

12. valitaan kaksi (2) tilintarkastaj aa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa

13. valitaan tarvittavat edustajat eri yhteistyöelimiin

14. valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin

15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioon ottaen, ettei kiinteistön ostamista, myymistä tai ldlimittämistä, hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien valitsemista eikä erottamista, sääntöjen muuttamista eikä yhdistyksen purkamista koskevaa asiaa voida ottaa käsiteltäväksi ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

HALLITUS


14 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtajaja neljä (4) jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä puolet (1/2) on vuosittain erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvallaja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessaan valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat Hallitus toimihenkilöt. voi määrättyjen asioiden valmistelemiseksi tai hoitamiseksi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

15 § Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti asioita ja johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksen päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on mm:

– edustaa yhdistystä

– hyväksyä jäsenet ja pitää niistä luetteloa

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

– panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset; – hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana

– valmistella ehdotus yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi

– laatia vuosittain toimintasuunnitelma sekä yhdistyksen toimintakertomus

– palkata yhdistykselle tarpeen mukaan toimihenkilöitä ja vahvistaa heidän palkkauksensa tulo- ja menoarvion rajoissa

– ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa

TILIT

17 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tulee olla valmiina j ätettäväksi tilintarkastajille helmikuun 15: een päivään mennessä

18 § Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto, tilit, kassa, arvopaperit, kiinteistöt ja muu omaisuus. Tarkastuksestaan heidän on aimeifava kirjallinen kertomus hallitukselle helmikuun loppuun mennessä. Kertomuksen tulee sisältää mahdolliset muistutukset ja huomautukset sekä lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili velvollisille.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja yhdistys voidaan purkaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Tällöin vaaditaan, että muutos- tai purkuehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

20 § Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat ja omaisuus yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdelle tai useammalle muulle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, oikeustoimikelpoiselle joka tai jotka lähinnä toimivat näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

21 § Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close